تبلیغات تبلیغات
، ، نویسنده: Thesis جمعه ۱۷ آذر ۹۶

 

عنوان مقاله به زبان اصلی:
The influence of ERP system implementation on the operational performance ofan organization

فایل زیپ شامل اصل مقاله به همراه ترجمه ی روان آن میباشد. همچنین اصل مقاله را میتوانید ازینجا دانلود نمایید.
چکیده و کلمات کلیدی مقاله را در ادامه مطلب خواهید خواند.

 

چکیده

در این مقاله ما تغییراتی که در نتیجه اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بودند را در عملکرد عملیاتی بررسی کردیم. یک مدل مبتنی بر پیشینه و تئوری محور به بررسی رابطه های بین موقعیت اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و عملکرد عملیاتی، ایجاد شده است. اطلاعاتی از طریق بررسی میدانی برای آزمایش روابط فرض شده، جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اجرا برای هر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP بر اندازه گیری عملکرد عملیاتی به طور متفاوتی تاثیر میگذارد. علاوه بر این نتایج برجسته از اجرای سیستم ERP به طور کامل، بر روی اندازه گیری عملکرد عملیاتی اثرات متفاوتی می گذارد. یافته های ما نشان می دهد که اگر محققان و مدیران تغییرات را در عملکرد عملیاتی در هر برنامه ریزی و سطوح سیستم ارزیابی کنند، می توان درک بهتری از سهم سیستم های ERP به عملکرد عملیاتی بدست آورد.

 کلید واژه ها:، ERP، وضعیت اجرای سیستم ERP، عملکرد عملیاتیERP

 

RIAL 99,000 – خرید


تبلیغات تبلیغات

دنبال کردن